Évfordulók (18)


Balassi Bálint születésének 450-ik évfordulója
Zólyom, 1554 - Esztergom, 1594.
Balassi Bálintban a magyar irodalom első nagy lírikus költőjét tisztelhetjük, akinek egész életművét igazán csak a halála után fedezték fel és méltányolták kellőképpen. Művei életében csak kéziratos gyűjteményekben maradtak fenn. Sőt szerelmi költészetét a XIX. századig alig ismerték. Mozgalmas és színes életpályája nem volt mentes a nagyobb változásoktól sem. Korának egyik legműveltebb embereként kilenc nyelven értett.

Tematikailag felosztva, költészetében hármas tagolódás figyelhető meg: a vitézi, a vallásos és a szerelmes versek. Összes verseinek száma megközelítőleg száz, emellett írt egy pásztorjátékot a "Szép magyar comoediá"-t, valamint két valláserkölcsi értekezést, amelyeket németből és latin nyelvből fordított le.

Az újabb kutatások alapján vált nyilvánvalóvá, hogy Balassi korának szokását követve, arányos ciklusokbaan gondolkodott. A Szentháromságra utaló hármas szám uralkodik egyes verseinek szerkesztésében, sőt a rímképletekeben is. A hármas ciklusból harminchárom verssel kettő teljesen elkészült, a harmadikból csak huszonegy.

Balassi stílusilag a késő reneszánsz és a népköltészet elemeinek ötvözésével, valamint a magyar nyelv gazdagságának költői felhasználásával, magasszintű nyelvi és formai világot tudott alkotni.

A fiatal Balassi,aki protestáns köznemesi családból származott, majd később áttért a katolikus hitre, jó nevelésben részesült. Amikor édesapját Balassi Jánost összeesküvés vádjával bezárják, a börtönből való szökés után a család Lengyelországba menekül, ahol saját birtokaik voltak.

Báthori István lengyel királlyá választásakor kerül a királyi udvar olasz művészeinek vonzáskörébe. Az olasz nyelv tudása és az olasz irodalom iránti érdeklődése mellett azonban mindvégig a klasszikus latin líra maradt az inspirációja.

Balassi csak édesapja halála után tért vissza Észak-Magyarországra.

Balassi szenvedélyes egyénisége, bizonytalan társadalmi helyzete - mint végvári katona nem tudott igazán karriert csinálni - birtokainak elvesztése vagy kényszerű eladása, sikertelen házassága, mind rányomták bélyegüket költészetére.

Katona versei igen népszerűek voltak nem csak az egri, hanem a többi végvári vitézek körében is. Sőt akadt egy utánzója is közülük, a lengyel Adam Czahrowski, aki Egerben hadnagyként szegődött el, emellett Kanizsa és Esztergom ostrománál is részt vett. Bár személyesen nem ismerte Balassit, de verseit annál jobban. Megtanult magyarul és verseket költött.

Balassi legismertebb vitézi verse az "Egy katona éneke", amelyet napjainkban Sebő Ferenc zenésített meg. A költemény rendkívül dinamikus, ritmikus, a vitézi élet és a természet szépségeinek dicsőítése, s egyben veszélyének leírása:"Vitézek mi lehet e széles föld felett
Szebb dolog az végeknél.
Holott kikeletkor, az sok szép madár szól
Kivel ember ugyan él."
Mező jó illatot, az ég szép harmatot,
Ád ki kedves mindennél."

Vallási lírája szintén közismert volt, életében hat zsoltárt fordított le, ami ugyan önmagában nem sok. Vallásos költészetében szintén tetten érhetjük lobbanékony egyéniségét, néha Istennel való perlekedését, de mélyen beágyazódott keresztény életszemlélete átüt mindegyikén.

"Adj már csendességet" kezdetű verséből viszont már a teljes önátadás hangja csendül ki.

"Nyisd fel hát karodnak szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek nyomorult fejemnek letört szárnyát,
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván hallák meg nyugodván bú s kín nélkül."

Szerelmi lírája igen gazdag és magas színvonalú volt. A Júlia versekben (az özvegy Losonczi Annához íródtak) mind formailag, mind nyelvileg magas szintre jutott el.

"Julia két szemem, olthatatlan szenem,
véghetetlen szerelmem,
Julia víg kedvem, s néha nagy keservem,
örömem és gyötrelmem,
Julia életem, egyetlenegy lelkem,
ki egyedül bír velem.

Fiatalon, életének 40. évében kellett elmennie, Esztergom ostrománál halt hősi halált. Krisztus katonájaként halt meg, mert abban az időben a magyar nép büszke öntudattal viselte 'a kereszténység védőbástyája' jelzőt, és maga Balassi is így érezte és örökítette ránk:

Ó én édes hazám, te jó Magyarország,
Ki kereszténségnek viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!"

Hazaszeretete, a vitézi élet dicsőítése, a természet magasztalása és nem utolsó sorban szerelmi lírája a XVI. századi magyar irodalom legnagyobb képviselőjévé emelte őt.

Az esztergomi vár -ahol Balassi Bálint elesett- a mai Bazilikával.
A baloldali bástyán az új -fehér- Szent István szobor láthatóAz évforduló kapcsán "Balassi Bálint emlékév" lett meghirdetve. Számos hazai rendezvény mellett kerül sor Balassi Bálint sírhelyének helyreállítására Felvidéken a szlovákokkal közösen. Krakkóban konferenciát rendeznek tudósok, nyelvészek stb. részvételével, és cseh nyelven kiadják Balassi Bálint életművét.


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a bejárathoz