Ezerszázéves történelmünkből (40)


A végvári harcok ideje

A nemzet küzdelme, a várháborúk  (1552-1686)

Az egységes magyar államiság 1541-től megszűnt létezni. Ezen dátumtól kezdődően Európa már nem ismeri a szent István által alapított királyi Magyarországot.
S bár mi magyarok jól tudjuk, hogy folyamatosan léteztünk, ha elszakítottan is, de a magyarság élet-halál küzdelembe kényszerült a török hódítók és a Habsburg-uralkodóház ellenében.
A magyarság szép erényei: a hősiesség, a hazaszeretet és áldozatvállalás, ezen időszakban domborodik ki a maga teljességében és nagyszerűségében.


1. Temesvár eleste (1552. jún.27.)


Temesvári vár
Temesvár, mint az egyik legfontosabb és legerősebb déli várunk bevétele nyította meg a sort a magyar vitézség hősies áldozatvállalásának példái számára.
A várat Losonczy István magyar főúr és várkapitány védelmezte, katonái száma mindössze 2200 volt. Ebből 1300 magyar, 500 spanyol, 300 cseh és 100 német.
A várat öt hétig védték vitézül. Amikor fogytán volt az élelem valamint a hadiszerek, Losonczy kiüzent feleségének, hogy értékeiket zálogosítsa el és hadianyagot szerezzen. A segítség nem érkezett meg, mert útközben azt elfogták. Közben a spanyolok kapitánya meghalt és katonái a német zsoldosokkal szövetkeztek, hogy a harcot fejezzék be és adják fel a várat. Végülis a török állandó rohamaiban az ágyuzásokkal annyira megrongálták a várat, hogy egészen kis területre szorultak, és minden szempontból reménytelenné vált a helyzet. Így kényszerült Losonczy a várat feladni, de csak szabad elvonulás feltétele mellett. Amikor látta, hogy a török megszegi a szerződést -ifjakat ragadván ki az elvonuló sorból- kardot rántott, és a harcban maga is megsebesült. Kísérőinek nagyrésze pedig hősi halált halt.
Losonczy Istvánt sebesülten vitték a pasa elé, akit megfedett a szerződés megszegése miatt, ezért lefejeztette,és fejét Konstantinápolyba küldte.

A történet hitelességéhez tartozik még az, hogy Temesvár elestében, Lippa spanyol parancsnokának, Aldanonak bűnös közömbössége is közrejátszott, mert nem volt hajlandó gazdag készletéből valamit is juttatni Losonczynak. Sőt a török megérkezése előtt gyáván megfutamodott.
Lippa fontos kulcspontja volt Erdélynek, innen vezetett az út Felső- Magyarországra. Temesvár elestével veszett el a Temesköz, az Alsó-Tisza és a Maros által behatárolt terület.
Hasonló sorsra jutott Szolnok vára is, amelyet idegen őrsége hagyott cserben.


2. Drégely várának ostroma


Drégely várának romjai
Felső-Magyarországon Ali basa indított támadást Drégely vára ellen. Ennek a kis, sövényvárnak vitéz parancsnoka Szondi György volt, és alig 150 embere.
A török ágyúk teljesen rommá lőtték a várat, de Szondiék becsülete és hazaszeretete nem engedte meg, hogy feladják azt. Szondi midőn látta, hogy sorsuk megvan pecsételve két apródját pompás ruhákba öltöztette és dús ajándékokkal együtt kiküldte a basa táborába, kérvén, hogy gondoskodjék róluk és engedje meg nekik, sírja felett vitézi énekeket zengeni. Ezután összehordatta az élelmiszereket és a maradék kincseket s a vár udvarán elégettette, a lovakat pedig leszúratta, hogy ne legyen a török harci zsákmánya. Majd vitézei élén a törökre indult, hogy hősi halálukkal a meg nem alkuvás, a meg nem futamodás erkölcsi példáját adják szeretett hazájuknak.

Szondi dicső tettét még a török basa is megsíratta és holttestét végtisztességgel a várral szemközti hegyen temettette el, két lobogós hadikopját tűzetvén a sírra.
Arany János nagy költőnk a "Szondi két apródja" című balladájában örökítette meg szívbemarkolóan ezt a hősies helytállást.


3. Az egri vár diadala (1552.okt.18.)


Az egri vár mai feljárata
Évfordulók sorozatunkban (12.rész) részletesen foglalkoztunk ezzel az eseménnyel. Most csupán megismételjük ennek a 38 napig tartó ostromnak dicsőséges kimenetelét, amelyet vitéz várparancsnokának Dobó Istvánnak, kíváló hadnagyainak Bornemissza Gergely, Mecskey István, Zoltay István és a szintén teljes magyar védősereg kisszámú csapata diadalának volt köszönhető. Ali basa nem is mert egyedül támadni, hanem egyesült Achmed basa seregével,és így komoly sokszoros túlerőt képviselt az egri védőkkel szemben. A dicsőségben osztoztak az egri asszonyok és leányok is, akik az elesett vitézek vagy hozzátartozóik helyébe álltak, és forró vízzel, égő szurokkal, kövekkel fogadták a grádicsokon felkapaszkodó janicsárokat.
A török sereg meg is bénult ekkora hősies erkölcsi helytállás láttán, és az éj beálltával (okt.17.) elvonult a vár alól.

Eger védőinek hírneve túllépte az ország határait is, köszönhetően Gárdonyi Géza "Az egri csillagok" című csodálatos történelmi regényének, amely több (16) világnyelven már megjelent, és a magyarok legkedveltebb olvasmányai közé tartozik, anno 2005-ben is, a Nagykönyv Évének meghírdetett győzteseként.


Dobó István márvány
koporsója az egri várban
Eger ostroma után egy kissé csitult a török támadó kedve, de így is évekig eltartott, hogy magyar várak kerültek a hódítók kezére.
Ennek fő oka az volt, hogy Habsburg Ferdinánd nem tudta, de nem is akarta igazán az országot megtartani a törökkel szemben. A birodalmi -nyugati érdekek- védelme jelentette a fő célt. Kizárólag a Nyugat-Dunántul-i védelmi sánc kiépítése és megerősítése volt a fontos, hogy Ausztria-Csehországot a magyarság megóvja a közvetlen támadásoktól.
A Habsburg politika részeként, kevés helyen volt magyar várparancsnok, és teljes magyar katonaság. A királyi sereg sem sietett segítség adásra a magyar várak védelmezésében. Lásd a Móric szász herceg vezette zsoldos sereget, amely egy tapodtat sem tett azért, hogy Egert az ostrom alól felszabadítsa.
A magyarságnak tapasztalnia kellett, hogy csupán saját erejére támaszkodhat. Minden talpalatnyi rögért magyar vér folyt a török elleni harcok időszakában.
Ezen korszak hűséges tanúi és lelkes buzdítói a lantosok voltak, akik az országot járták
-mint a híres Tinódi Sebestyén-, hogy elbeszéljék énekeikben a népnek, a magyar vitézek hősi tetteit.


[Folytatjuk]
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra