Évfordulók (26)

Berzsenyi Dániel születésének 230-ik
és halának 170-ik évfordulója

A magyar hazafias költészet és a romantikus líra egyik nagy alakja a reformkorszakban élt s alkotott. Nem tartozott az elismert és dédelgetett költők közé, művei inkább halála után kezdtek hatni és méltó elismerésre találni.

A középbirtokos nemesi család sarja 1776. máj. 7-én született Egyházashetyén. Tanulmányait a soproni evangélikus líceumban végezte, ahol midössze hét évig tanult. 1793 nyarán megszökött a líceumból, katonáskodott Keszthelyen, de rövid idő múlva otthagyta és hazament. 1794 őszén édesapja visszavitte a líceumba, miután közben édesanyja meghalt. Egy év után végleg elhagyta a líceumot, és Niklára ment anyai nagybátyjához. Majd édesapjánál gazdálkodott, míg meg nem nősült. Feleségével Dukai Takách Zsuzsannával Sömjénbe költöztek. Innen kerültek Niklára 1804-ben, ahol folytatta a gazdálkodást, és ebben a foglakozásban is nagyszerű eredményeket tudott felmutatni.
Lelkész barátja Kis János fedezte fel, hogy verseket ír. Az ő közvetítésével jutott el 77 verset tartalmazó kézirata 1808-ban, Kazinczy Ferenchez. Kazinczy mindjárt pártfogásába vette, és felajánlotta segítségét mind a szerkesztésben mind a hibák kijavításában.

1810-ben Berzsenyi Pestre utazott verseinek kiadatása végett. Itt ismerkedett meg Szemere Pállal, Kölcsey Ferenccel, Vitkovics Mihállyal, stb., de kölcsönös szimpátia nem alakult ki közöttük "vidékiessége" miatt. 1813-ban jelent meg verseinek első kiadása, majd rá 3 évre a második kiadás.
Részt vett a keszthelyi, 1817-ben tartott helikon ünnepségen. Kölcsey Ferencnek a Tudományos Gyűjteményekben megjelent (1817.júl.) méltatlan kritikája mélyen megbántotta. S mivel Kazinczy sem állt ki mellette, így levelezésük jó ideig abbamaradt.
1830-ban vált a Magyar Tudós Társaság filozófiai osztályának első vidéki tagjává. Megismerkedett Széchenyi Istvánnal, aki lelkesedett költeményeiért. Az egymásiránti tisztelet és megbecsülés kölcsönös lett. Műveinek kiadatását Döbrentei írótársára bízta, akivel szoros kapcsolatban állt. Egyébként mindvégig magányos maradt, niklai birtokán élve maga is hiányolta az irodalmi és társadalmi közeg közvetlen hatását, ezért állandóan képezte magát. A "niklai remete" jelző így ragadt rá.


Berzsenyi Dániel Múzeum és szobor Niklán  (Somogy m.)
Ez időtájt komolyabban betegeskedni kezdett, gyógyfürdőkbe járt gyógyulást remélve.
1836. febr. 24-én hunyt el Niklán, ahol életének javát töltötte el.

Ha életművét áttekintjük, abban az ódák, a hazafias érzelmek, a dicső múlt és jelen történéseinek feldolgozása dominálnak, a hősiesség, az erkölcs magasztalásával. Közülük a legszebb és legismertebb "A magyarokhoz" (1807), melyet később kétszer is átdolgozott. Utóbbi Kodály Zoltán: "Forr a világ..." ihletett zenéjével vált még inkább időszerűvé, azaz örökérvényűvé.


Költeményeinek egyes sorai szállóigévé váltak tömör, erkölcsi mondanivalója és tettre buzdító szavai által.
"Igy minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledűl s rabigába görbed."

"Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat."


Korának eseményeihez kapcsolódó ódái: a napóleoni háborúkhoz, Az ulmai ütközet; az 1797-i nemesi felkeléshez, A felkölt nemességhez; avagy az 1807-i országgyűléshez, gróf Festetics Györgyhez, Felsőbüki Nagy Pálhoz. A később született (1830) "A gróf Mailáth Jánoshoz" című ódájában Széchenyi Istvánt méltatta és ünnepelte.Vallásos ódája az egyedüállóan szép és mély gondolatokat hordozó: Fohászkodás.

"Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet."


Szerelmi lírájában az érzelmek, az emlékezés és a mulandóság hangulati hullámzása mellett a moralizálás is helyet kapott. Lírájában többféle női név szerepel, és így nem tudni pontosan, hogy kiket jelölnek. Kivételt képeznek a feleségéhez írott, tiszteletet és megbecsülést sugárzó versei.
Legszebb szerelmes versei: Az első szerelem, és a Cencimhez címűek.

Elégiái mint költészetének kimagasló alkotásai, melyekben az ifjúságtól való elbúcsúzás, a csendes emlékezés, a merengés és a csalódás hangjai kapnak hangsúlyt: Az ifjúság, Barátomhoz, A közelítő tél, Életfilozófia, A temető stb.
A közelítő tél

"Óh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés: minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész."


Versei időmértékesek, a rímes időmértékes verselést viszont elítélte.


Berzsenyi Dániel sírja
és obeliszkje a niklai
temetőben
Kölcsey kritikája után szinte elnémult lírája, történeti témákkal, kritikai és esztétikai tanulmányokkal foglalkozott. Töredékben maradt ránk drámája: "A somogyi Kupa" című, és a félbehagyott: "A religiók eredete és harmóniája" című értekezése, melyben vallási gondolkodásába enged betekintést.
Az utolsó verse "A poézis hajdan és most" címmel, 1832-ből szintén töredékesen maradt fenn.

Ő a művészet alapelvét "a harmóniás középben" kereste. Horátius volt a mintaképe, tudott latinul, görögül, németül, jól ismerte a mitológiát, és költeményeiben a klasszicista hatás erőteljesen érezhető. Emellett az új romantika híveként a reformkor kirobbanó, eredeti, markáns egyéniségévé vált, s bár egész életművét csak a 20. század ismerte fel és fogadta be, hatása és szerepe a magyar irodalomtörténetben méltó helyére került.

Berzsenyi neve tovább él nem csak az iskolák névválasztásaiban, emléktáblák avatásában, de a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság egyesületi munkájában is. Ezen egyesület, amely 1904-ben alakult meg, néhány megszakítás után újjáéledt 1984-ben, és ma is szerepet vállal irodalmi esték, kiállítások, hangversenyek, könyvek megjelentetésében illetve szervezésében.
Az egyesület központjai: Budapest, Kaposvár és Szombathely. 1994-től adja ki a Somogy című folyóiratot.
A magyarokhoz

Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul?
Nem látod a bosszús egeknek
Ostorait nyomorult hazádon?

Nyolc századoknak vérzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak,
Ámbár ezerszer vak tüzedben
Véreidet, magadat tiportad.

Elszórja, hidd el, mostani veszni tért
Erkölcsöd: undok vípera-fajzatok
Dúlják fel e várt, mely sok ádáz
Ostromokat mosolyogva nézett.

Nem ronthatott el tégedet egykoron
A vad tatár khán xerxesi tábora
S világot ostromló töröknek
Napkeletet leverő hatalma;

Nem fojthatott meg Zápolya öldöklő
Századja s titkos gyilkosaid keze,
A szent rokonvérbe feresztő
Visszavonás tüze közt megálltál:

Mert régi erkölcs s szpártai férfikar
Küzdött s vezérlett fergetegid között;
Birkózva győztél, s Herculesként
Ércbuzogány rezegett kezedben.

Most lassu méreg, lassu halál emészt.
Nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki
Szélvész le nem dönt, benne termő
Férgek erős gyökerit megőrlik,

S egy gyenge széltől földre teríttetik!
Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed.

Mi a magyar most? - Rút sybaríta váz.
Letépte fényes nemzeti bélyegét,
S hazája feldúlt védfalából
Rak palotát heverőhelyének;

Elődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,
A nemzet őrlelkét tapodja,
Gyermeki báb puha szíve tárgya. -

Oh! más magyar kar mennyköve villogott
Attila véres harca közt, midőn
A félvilággal szembeszállott
Nemzeteket tapodó haragja.

Más néppel ontott bajnoki vért hazánk
Szerzője, Árpád a Duna partjain.
Oh! más magyarral verte vissza
Nagy Hunyadink Mahomet hatalmát!

De jaj, csak így jár minden az ég alatt!
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Játszva emel, s mosolyogva ver le.

Felforgat a nagy századok érckeze
Mindent: ledűlt már a nemes Ílion,
A büszke Karthago hatalma,
Róma s erős Babylon leomlott.vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra