Tanítórendek Magyarországon (2)

Tanítórendek Magyarországon (2)

Ciszterci Apátság Zirc

Tanáraink így tanítottak minket: "ardere et lucere"
vagyis "lángolj és világíts!"


A Ciszterci Rend Magyarországon -ha megszakításokkal is- 800 éve van jelen. III. Béla király, aki a ciszterci rendnek első nagy pártfogója volt, négy apátságot alapított a francia eredetű rend számára. 1179-ben a Maros melletti Egrest, 1182-ben Zircet, 1184-ben Pilist és a Rába melletti Szentgotthárdot. Az első szerzetesek a rend szülőföldjéről Franciaországból jöttek Zircre, éspedig a rend leghíresebb apátságából: Clairvauxból, melynek 1153-ig Szent Bernát volt az apátja. Sokáig Zirc élén is francia apát állott.
A szerzetesek eleinte -mint több rendnél is szokás volt- szerzetesi imáik, olvasmányaik és könyvek másolása mellett, önmaguk és a monostor fenntartása érdekében kétkezi munkával is foglalkoztak. A ciszterciek mint "tanítórend" Magyarországon csak évszázadokkal később léptek fel. Első ízben 1779-ben kezdtek tanítani a pásztói ciszterciek az -akkor még jezsuita- egri gimnáziumban. A zirciek pedig 1814-ben vállalták a székesfehérvári és pécsi gimnziumok tanárokkal való ellátását.

Újjáéled a Zirci Ciszterci Apátság

A bakonyi erdők még sokkal terjedelmesebbek és sűrűbbek voltak amikor 1182 táján az első ciszterci szerzetesek Franciaországból Zircre érkeztek, ahol a rend később létrehozta Zirci Ciszterci Apátságát. A Képes Krónika leírása szerint Zirc akkor már lakott település volt, királyi birtok, királyi udvarház állt a birtokon.

A szerzetesek templomot, kolostort építettek. Vallási, kultúrális és gazdasági befolyásra tettek szert. A virágzás három és fél évszázadig tartott. Belső hanyatlás, trónviszályok, majd végül a török dúlás végett vetett ennek a kornak. Olyannyira, hogy Zirc településnek a török után egyetlen lakosa nem maradt.
1659-ben a néptelen Zirc és leromlott birtokai ismét a ciszterciek kezébe kerültek. Újfalusi Márton lett ekkor az új zirci apát, amíg a törökök meg nem ölték. A továbbiakban az alsó-ausztriai Lilienfeld, majd később a sziléziai Heinrichau apátja állt a zirci tartomány élén. Ebben az időben a német szerzetesekkel együtt német telepesek is jöttek Zircre. Tejes önállóságot a zirci apátság akkor kapott, amikor 1810-ben a porosz kormány a sziléziai apátságot feloszlatta. Az utolsó heinrichaui apát halála után a király 1814-ben Dréta Antalt nevezte ki zirci apáttá.

Közben szaporodtak Zircen és másutt a magyar származású szerzetesek is. 1798 ban a 28 zirci ciszterci közül már 11 volt magyar származású. Ez idő tájt vették magukra a magyar iskolai nevelés feladatát is.

Az első világháborút megelőzően már öt önálló ciszterci gimnázium működött Magyarországon: Egerben, Pécsett, Baján, Székesfehérvárott és Budapesten.

A világháború utáni trianoni országcsonkítás nyomán a Zirci Apátság aránylag keveset veszített, mert legtöbb tulajdona a csonka ország területén volt.
Hittudományi főiskolájuk szinte folyamatosan Zircen működött egészen a második világháború utáni feloszlatásáig, mely 1948-ban következett be.


A feloszlatás

1950 júniusában 191 örökfogadalmas pappászentelt tagja volt a Zirci Kongregációnak, 35 nem felszentelt növendéke végezte tanulmányait és 12 noviciusok volt.
Endrédi Vendel apát 1950 október 25.-én utolsóként hagyta el a zirci apátságot. Négy nap múlva Budapesten letartóztatták majd 1956-ig börtönben sínylődött.

A magyar szerzetes papi-tanítórendek közül egyedül a ciszterciek nem tarthatták meg egyetlen iskolájukat sem a kommunista uralom éveiben. Igy a rendszerváltás után maroknyi létszámmal, a semmiből kellett újrakezdeniük. 1991-ben visszaigényelték rendházaikat és iskoláikat, azok kiürítése és visszaadása azonban nagyon hosszadalmas folyamatnak bizonyult.
Mivel a török után a Ciszterci Apátság már egyszer megmutatta, hogy lehet, ha kell a semmiből is újrakezdeni és virágzó rendet, hittudományi főiskolával és több tanintézettel felépíteni, bízhatunk abban, hogy a jó Isten ismét megadja nekik az erőt és a kitartást, hogy folytathassák munkájukat a keresztény magyar jövő érdekében az új évezredben is.

A mellékelt jobboldali képen, mely 1997-ben tett látogatásunkkor készült, balról jobbra Szabó Vilmos (+ 1998), Sulyok Ignác és Lékay Jusztin ciszterci atyák láthatók.

A kongregációt ma Dr. Zakar Ferenc Polikárp O.Cist. zirci apát vezeti. Kétségtelen, hogy a Zircen élő rendi tagok között ma többen viselik a kor terheit, de reménységet ad nekik, a Ciszterci Rendnek és az országnak egyaránt, 11 új növendékük, akik ma ott már a szerzetesi életre készülnek. 1997 augusztus 17.-én mondta első szentmiséjét közülük Dékány Szixtus atya.


A fiatalok

Hat évvel később, 2003-ban örömmel vettünk tudomást a rend új 'beöltözöttjeiről' és ismerkedhettünk meg velük név szerint.

A fiatal fehér-fekete reverendás testvérek balról jobbra: Virth József, Kiss Péter, Pop István, Marosy Cézár perjel, Tölgyesi Alberik, Bérczi Bernát, Imrefi Mór.

A mellékelt csoportképet 2003-ban, Szent Bernát ünnepén készült.
Az Apátság kapui mögött óriási kultúrális értékek is rejlenek. A bazilika 1997-es látogatásunkkor felújítás alatt volt rendkívül értékes oltárképével, szószékével, díszes orgonáival, oratórium-ablakával, mennyezeti festményeivel, ezek között a ciszterciek védőszentjének, Szűz Máriának megjelenítésével.

Az apátság főbejárata koratavasszal, amikor a fák lombjai megengedik a bepillantást.

Különleges műkincsnek számít a pazar Reguly Antal Műemlékkönyvtár, mely nemcsak a tudomány kincstára, de turisztikai attrakcióként is ismert.

A csendes arborétum pedig testet, lelket felüdítő környezezetet nyújt mindenkinek akinek módjában áll azt felkeresi. Mintha egy darabka bakonyi erdő húzódott volna be a kisváros szívébe. [Lásd úgyszintén a légi felvételt címlapunkon.]

Ciszterci hírek (1997):

49 év után ismét ciszterci gimnázium Egerben:

Ide tartozik a hír, hogy kiadványunk megjelenésével egy időben indul meg ismét a Ciszterci Rend vezetése alatt a tanítás a volt Szent Bernát, ma Gárdonyi Géza gimnáziumban Egerben. A beindítás nagy kihívása a Rend részéről Mozsgai Tádé ciszterci atya vállain nyugszik. A város közgyűlése 1997 májusában hagyta véglegesen jóvá -és pedig imponáló 20:4 többséggel- a gimnázium visszaadását a Ciszterci Rendnek. Ennek az Alma Maternek a krónikája az ÚMÉK egy későbbi kiadványában lesz olvasható.Új könyvek a Ciszterciekről:

A 900 éves évforduló alkalmából "Ciszterci monostorok a Kárpát- medencében" cím alatt gazdag szemléltető anyaggal ellátott könyv jelent meg a ciszterci rend történetéről.

A bevezető sorokat Dr. Zakar Polikárp O. Cist. zirci apát, a szövegrészeket Hervay Ferenc Levente O.Cist. írta. Utóbbinak -mint ismeretes- az elmúlt években már több írása jelent meg a rend történetéről.
Az elsőosztályú képsorok között ugyanúgy megtalálni pl. a bélapátfalvi 1232-1241 között épített monostor maradványainak felvételeit mint képsorokat a négy, a közelmúltban ismét beindúlt ciszterci gimnáziumról.A könyv része a "Szerzetesrendek a Kárpátmedencében" című új sorozatnak.A nemrégen elhúnyt Kelety Géza ciszterci atya az elnyomatás éveiről megrázó könyv jegyzeteit hagyta hátra. Szeretetből élni c. könyvének kiadását már nem élhette meg, volt diákjai rendezték azt sajtó alá.

Szavai fiatalokhoz és fiatalokról szólnak, hiteles szavak az egyházüldözés kommunista válfajának idején. Tanuságot tesznek egy magyar ciszterci atya életéről, aki mint szerzetes, mint pap, mint kántor, mint rab állt hely az elmúlt ötven esztendő alatt..., aki titokban a börtönben ávóstiszti ruhában félig agyonvert ávós közlegényt gyóntatott....

Ciszterci diákszövetség

Itt teszünk említést a Ciszterci Diákszövetség munkájáról, amely amint lehetett az ország több településén ismét elindúlt. Előadások keretében, megemlékezésekkel, valamint Fehér/Fekete diákújságjukon keresztül váltják ma aprópénzre azt, amit egykori Alma Materjükben lelkes tanáraiktól kaptak.Ciszterci élet az Interneten:

Haladva a kor kommunikációs lehetőségeivel, megjelentek az Interneten is az első kiadványok, melyek a Ciszterci Rend hazai és külföldi életének egyes területeiről számolnak be.

* A Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának honlapja:
http://www.ocist.hu/
* Az Új Magyar Évezred (korábban ÚMÉK) Alma Mater sorozatában megjelent beszámoló a volt egri diákok élménytárából:
http://www.iae.nl/users/nickl/umek-86.html
* Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium honlapja:
http://server.gardonyi-eger.sulinet.hu/;
* Az összes magyar férfi és női szerzetesrendről egy áttekintés található a
http://communio.hcbc.hu/hu/rendek/index.html oldalain.

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra
vissza a bejárathoz