Cserkészélet

"Úgy élni, hogy soha semmit ne kívánjunk magunk számára és ne akarjunk mást csak dolgozni, csak szolgálni, csak áldozatot hozni azért a legnagyobb közösségért, amelynek nemzet a neve"

gr. Teleki Pál


Az Új Magyar Évezred Küszöbén negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: III. évf. 1. sz. 1998. márius 15. Cserkész-pedagógia:

Közösség vagy tömegszervezet?

Bárdos István csapatparancsnok gondolataiból:

...Amikor 1991 őszén beindult a cserkészmozgalom Kárpátalján, a tisztképző táborból kikerülő egy tucat fiatalemberrel együtt jómagam is föltettem a kérdést: miként, hogyan is kezdjük el, hol próbáljunk olyan gyermekeket megkeresni, akik elfogadják alapelveinket, akik tovább viszik ezt az életformát? Mert mondanom sem kell, hogy sokkal többről van szó. mint csak közösségben eltöltött időről: bárhogy is nézzük, a cserkészet életforma. s mivel az egész cserkészet istenhiten alapszik, nem meglepő, hogy a kezdeti időszakban a hittanra járó gyerekek között beszéltünk a mozgalomról. Nagyon hamar maguk a gyerekek hozták el összejöveteleinkre azokat a társaikat, akik érdeklődést mutattak a cserkészet iránt, illetve akikről úgy gondolták, hogy jól fogják magukat érezni ebben a közöségben.

Egy réi sztereotípát vélek felfedezeni: "A cserkész-szövetségben az iskola legkiválóbb tanulói tevékenykednek... Mindegyikük jó tanuló, szorgalmas, rendes, rendszeres...".

Az élet persze ennél sokkal öszetettebb, árnyaltabb. Mert az "esetleg különórára járó", kiváló tanulónak egyszerűen nincs ideje eljárni az örsi összejövetelekre, másutt pedig az "egyházi" énekkar, az iskolai szakkör olyan változatos és érdekes programokat kínál, hogy a serdülőnek kitölti minden szabadidejét, fejleszti személyiségét, hisz értelmes célokat talál mindezekben. Az egyik találkozón hallottam, hogy a cserkészet ott talál igazán önmagára, ahol ezeknek az értelmes elfoglaltságoknak és személyiség-fejlesztő alkalmaknak híjával van valamelyik közösség. Ezzel nem akorom azt mondani, hogy a cserkészet utolsó mentsvár a csellengő fiatalok számára. Mi nem fogadunk be -és főleg nem azonnal- bárkit. De gondoljunk bele: nem elsősorban az önmaga helyét kereső, esetleg a tanulásban sem mindig sikeres gyereknek van inkább szüksége egy olyan közösségre, ahol jól érzi magát, ahol fejlesztheti képességeit? Hogy azután az élet más területein is jobban helyt tudjon állni. Nálunk a próbaidő arra jó, hogy fiatal barátunk eldőntse, rokonszenves-e számára ez a közösség, s hogy eszméivel és céljaival tud-e azonosulni?
Nem könnyű, mindazonáltal igen hasznos a cserkészet tevékenységének alapvető módszere: ez a folyamatos, önmagunk lelkiismeretére hallgató önnevelés. Természetesen egy idő után a régebbi cserkészek is nyilatkoznak, kívánják-e soraikban látni a próbaidőst.

1991 őszén, amikor a mozgalom Kárpátalján elindult, még túlságosan korai és kockázatos lett volna az iskolák bázisán negalakítani azt a szevezetet, amelynek alapja az istenhit. Hat esztendő távlatából úgy tűnik, igazán szerencsés dolog, hogy az örsök nem ugyanazon iskola ugyanazon osztályainak tagjaiból szerveződnek. Érdekes volt tapasztalni, számarányuknál sokkal többen jelentkeznek nálunk az ukrán iskolába járó magyar gyerekek. Sajátos módon ráéreztek arra, hogy identitásuk anyanyelvük, nemzeti kultúrájuk megőrzése nálunk, velünk együtt jó alkalom nyílik.

Úgy gondolom egyetérthetünk abban, hogy nem elegendő, ha egy fiatal emberpalánta adottságainak fejlesztésén, jó tulajdonságainak kidomborításán csupán egyetlen közösség munkálkodik. Nem egyetlen átfogó, hanem több jól müködő kisebb közösségre van szükség. Nem hiszem tehát, hogy a pionír, és a komszomol letűnte után keletkező űrt egy egységes tömegszervezettel kellene betölteni. A probléma összetettségéből adódóan erre sem a cserkészet, sem más szerveződés nem alkalmas. Szükség van a családra, iskolára, egyházközségre, szabadidőközpontokra, alkotóműhelyekre, énekkarokra és tánccsoportokra.

És persze cserkészörsökre. Addig amíg ez megvalósul: "Jó Munkát!"

Bárdos István cspk. Beregszász, Kárpátalja

Üdvözlet Déváról

A mellékelt felvételt a Déva-i várról Romániai Magyar Cserkész Szövetség 55. sz. Kőműves Kelemen cserkészcsapata küldte:

"A jó Isten segédletével megértük csapatunk megalakulásának 5. évfordulóját. Örömünk részeseivé teszünk és üdvözlünk minden cserkésztestvérünket.

Jó Munkát!"

Vajdasági cserkésznapló

Emlékezés a Világháború Vajdaság-i áldozaztaira: 1997 november 2.-án emlékeztünk meg a II. Világháború végén 1944-45-ben történt atrocitások ártatlan áldoztairól. [Erről az 'ÚMÉK' egyik következő számában külön beszámolunk].

Vers-mese-népdalverseny: A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 1997-ben vers-mese és népdalvetélkedőt hirdetett anyanyelvünk, kultúránk, magyarságunk megőrzése érdekében. Az Észak-Bácskai Cserkészkörzet döntőjét novemberben tartottuk meg. A többórás verseny után, amelyet a szabadkai Szent Kereszt plébánián szerveztünk és bonyolítottunk le (és izgúltunk végig), jól estek a vetélkedő után az izletes falatok és a finom tea, még emlékezetesebbé téve ezt a napot. Alábbi képen az Észak-Bácska-i körzet győzteseit mutatja. A győztes csapatok egymásközti "összecsapására" a szövetségi döntőn, 1998 márciusában kerül sor.


A szeretet és béke lángja: Az emberiséget összefogó béke és szeretet lángját vitték szét a Világ Cserkészei Betlehemből 135 országba. A Szent estén ez a láng lobog minden országban és minden templomban, ahol cserkészek tevékenykednek egy szebb és emberségesebb jövő kialakításában. Egy olyan jövő építésében, amelyben nem az erőszak és a gyűlölet, hanem a tolerancia és a kölcsönös elismerés fog dominálni az emberek között. [Fenti képünk a betlehemi lágot hozó cserkészeket mutatja].


Tavasz: Az 1998-as év első portyája a szabadkai és
palicsi cserkészeket az állatkertbe vitte. Innen küldjük üdvözleteinket a szélrózsa minden irányába cserkésztestvéreinknek.


Oláh István cst. cspk.

ERŐPRÓBA /Fecskét ragadok, ha kell.../

Tomporára csapott a
Tél a Tavasznak
és iszkol kifelé.
Az meg utána.
Kinn szembefordul vele,
ölelkeznek csalfa szerelmesen.
Aztán ni! Jégcsapnyakát
csak elkapja,
megemeli, odatartja,
fényezi a Nap melege.
Meglóbálja, s a
fagyos földbe,
úgy, derékig vágja be.
A Tél meg, hármat nyikkant s kimúlt.
Itt a Tavasz! S ha nem hiszed,
Fecskét ragadok az égből, ha kell! (O.I.)

A KMCSSZ Nyugat-Európa-i kerületének munkájáról

Nyugat-Európában a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség, a KMCSSZ keretein belül, 15 magyar cserkész-csapat működik. Vezetői évente kétszer gyűlnek össze közös eszmecserére, munkájuk kiértékelésére, tervek szövésére. A vezetők természetszerűleg több országból jönnek, a 1998-as tavaszi konferencián öt ország képviseltette magát és jelent volt Lendvai Lintner Imre cscst., a Szövetség ügyvezető elnöke is az USA-ból.Az őszi összejövetelen elsősorban a csapat- életet közvetlenül érintő problémákat beszélik meg, koratavaszi találkozójukon pedig a nyugati cserkészélet általános kérdéseit mint pl. táborok, tanfolyamok, magyar érettségi, cserkészpark, külkapcsolatok, stb. Ilyenkor 'járnak körbe' az elmúlt esztendő jólsikerült fényképei is, mindig öröm a cserkészélet kalandjait képekben is megörkítve látni.

Szünet!A mellékelt kép a konferencia előadási szünetében készült. Volt akinek nyújtózkodásra, volt akinek 'ébresztőre' volt szüksége. Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a fiatal cserkészvezetők közül már csak egészen kevésnek volt szüksége arra, hogy a szünetben cigarettára gyújtson...!

Csapatmunka: Az elmúlt év cserkészmunkáját egy kiadványban is rögzítették, Kerületi Cserkész Élet című kis füzetben. Alábbi "családi fénykép" a 15 csapat 1977-es életéből tevődött össze.

Az idegen, nyugati nyelvterületen működő magyar cserkészet egyik velejárója, hogy a gyerek kétnyelvű lesz, és amint iskolába jár az idegen nyelv dominálóvá válik. A cserkészmunkának ezáltal egyik elengedhetetlen követelménye, hogy a vezetőnek a csapattagok magyar nyelv oktatásával is valamilyen módon foglalkozni kell. Zürichben pl. szombatonkint magyar iskolát tartanak fent már évek óta Gyöngyi-bá és Laci-bá zürichi cserkészvezetők.
Mivel pedig senki cserkészvezető nem lehet a magyar nyelven túlmenő magyar kultúrális háttér nélkül, segédtiszti vezetőképző táborba csak az jelentkezhet, aki egyidejűleg magyar 'kisérettségit' tesz magyar irodalom/történelem/földrajzból.

Közös, 'Kerületi' programok:A csapat-, kerületi- valamint a vezetőképző táborok mellett, sok esztendő óta hagyománya van a KMCSSZ Nyugat-Európai kerületénél olyan 'speciális' táboroknak mint pl. a:

  • regőstábor
  • sítábor
  • vizicserkésztábor
Külön magyar műveltséget közvetít a Corvina tábor.

Előrejelzés:

Húsvéti regőstábor 1998

Immár a 20. (!) Tinódi Lantos Sebestyény Kerületi Regőstábor kerül megrendezésre 1998 április 5-13 között Burg Wilensterin-ben, Németországban. A tábor ez évben SZATMÁR népi kultúrkörét dolgozza fel:

Most gyüttem Szatmárról,
Szatmár városából,
Hej ismernek már a lányok,
Lovam járásáról.
........
Kesely egyik lába,
A homlokán hókja.
Hej, hogyha tudtam vóna,
Szebbet loptam vóna.


Részvételi feltételek: betöltött 14 év, 350.- DM tábordíj, csapatparancsnoki ajánlás.
Jelentkezés március 30-ig a kerületi regős előadónál:
Konthur Mária cst. Botmangerstr. 50.; D-70193 Stuttgart; Tel/fax: 00-49-711-650052.

Télitábor Tirolban

Karácsony és Vízkereszt között Achenkirchben, Tirolban, hagyománya van már a hangulatos, maradandó emléket szerző télitáboroknak. Ft. Kölley Gyurkabá rendezte ezeket sok éven keresztül, amíg egészsége engedte. Mára a szervezést fiatal cserkészvezetök vették át. Az ez évi tábor történéseit Dr. Ponner Botond foglalja össze.


Körösi Csoma Sándor nyomában...
-Egy rövid beszámoló...
Achenkirchben, az Achensee partján fekvô Hotel Scholastikában, ezen a télen is megrendeztük immár 15.-ik alkalommal hagyományos Cserkész Téli Táborunkat. Az idei keretet Körösi Csoma Sándor élete, utazása és munkássága nyújtotta. Ez a tábor alapjában véve szabadtéri, téli sportos foglalkozást nyújt délelött és kora délután. Sielés után viszont csoportonkénti foglalkozások tarkitják a müsort. Részben korosztályonként folyik a cserkészfoglalkozás, részben pedig munkacsoportokban alkothat minden résztvevô ki-ki érdeklődése szerint.

A tábor nevét és keretét adó Kôrösi Csoma Sándort két meggondolás alapján választottuk ki. Egyrészt utazásai, amelyek a Himalaya havasaihoz és hágóihoz vezették, és igy ideálisan kapcsolódik e témakör egy téli táborhoz, másrészt érdekes és kalandos módon foglalkozhattunk a Magyarok őshazájával és eredetével. E világhírü nyelvész, kutató és utazó az életét arra szentelte, hogy a magyarok őshazáját megtalálja. Bár nem járt sikerrel, de céljait és életfelfogását mi, mint a nagyvilágban szétszórt, "kereső" emberek jó példaként magunkévá tehetjük. A nyitó tábortűz alatt róla írt verseket hallottunk, következô este hangos diavetités / előadásban értesültünk az utazó életérôl, útjáról, müvéröl.

Továbbá sikerült Lovass Ferencet és Boda Saroltát megnyerni, hogy tartsanak beszámolót video vetitéssel 1995-ös nepáli útjukról, amelyen arra a vidékre utaztak, ahova valószinüleg Kôrösi is el akart jutni. A Magar törzs faluit keresték fel szinte megközelíthetetlen völgyekben. Ez a nép nem csak név szerint hasonlít a "Magyarra", de sok egyéb hasonlóság mellett a székely fejfákkal azonos síremlékeket is emelnek...

Egy meglepetésszerüen megrendezett éjjeli akadályversenyen végül is minden résztvevö bebizonyíthatta a tábor alatt elsajátított tudását.

A délutáni foglalkozáok alatt nem volt könnyü a választás népi tánc, fafaragás, tábori újság szerkesztése, népszokások, batikolás és yoga között. A cserkészfoglalkozások alatt hamar kialakult egy jó csapat szellem és hangulat, miközben játékosan elsajátitottunk új ismereteket.

Egy külön csoport vállalkozott a szilveszteri esti müsor összeállitására, amely idén a Dszungel Könyve keretében zajlott. Elsô osztályú diszlet, jelmez és "smink" segítségével egy szórakoztató és vidám estét varázsoltak, melyet még az altáborok által bemutatott mókák is tarkitottak. Ez volt valóban a tábor egyik fénypontja.

az 'erdő királya...'

Különösen megemlitendő a Szilveszter napján megtartott évvégi hálaadó szentmise is, melyet zenei és énekkisérettel, versekkel díszitve maradandó élményé tett minden közremüködö.

Mint rendezôk nagyon örültünk, hogy idén növekedett a résztvevôk létszáma (összesen 95 cserkész vett részt Európából és Délamerikából) és ha a visszajelzéseink nem csalnak, jövôre is egyre növekvö létszámban jöhetünk össze, találkozhatunk sok régi baráttal és köthetünk új barátságokat. Találkozunk jövôre is ugyanekkor, ugyanitt!!

Jó munkát!

Dr. Ponner Botond st. htpk. További felvilá- gosításért hívható: Tel/Fax: +49-89-310 98 359


kapcsolatos cserkész-láncok
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra