A Pax Romana híreiből (9)

"Akármennyire is táguljon az ember szelleme,
a kereszténységen nem juthat túl"

Goethe


Kitűntetés
Budapest: 1998 március 15:

Galambos Gyula építész (Budapest-Basel), a Magyar Pax Romana Fórum volt elnöke, életútja elismeréseként, a Magyar Köztársaság Érdemrend KISKERESZTJE (polgári tagozat) kitűntetésben részesült az 1848-as szabdságharc 150 éves évfordulóján.

Szívből gratulál neki a Magyar Pax Romana Mozgalom!

Pozsonyi levél

Tevékenységünk rövid ismertetése:

A Szlovákiai Magyar Pax Romana -Keresztény Éretelmiségiek Szövetsége önálló testületként-, a magyar történelmi egyházakkal az ökuméné szellemében, mint országos egyesület működik. Tagjai olyan keresztények, akik Krisztus tanítása szerint kívánnak élni és a krisztusi életről tanuságot tenni az élet minden területén (keresztény értékek, nevelés, környezet- védelem, bioetika, művészet, irodalom, tudomány stb.).

1991-ben Pozsonyban megtartott alakuló ülésen Csehszlovákiai Magyar Keresztény Értelmiségiek szövetsége névvel, a jelenlevők szükségét érezték egy ilyen jellegű szövetség létrehozásának.

A munka megkezdődőtt és azóta is biztató eredményekkel folyik. Ám a korántsem letisztult és átlátható hazai társadalmi és politikai viszonyokhoz való alkalmazkodás, az európai gyakorlatnak a mai szlovákiai körülményekhez való adaptálása nem bizonyul könnyű feladatnak.

Az ország kettéosztását követően vettük fel a Magyar Pax Romana - KÉSZ nevet. A nyári tanulmányhétvégek, konferenciák és előadások egész sora következett. Minden esetben má-más felvidéki város adott otthont rendezvényeinknek. Pozsony, Ipolyság, Komárom, Léva, Kassa, Érsekújvár majd Dunaszerdahely kövkezett. Az országos rendezvények témái önmagukról beszélnek, a napjaink égető problémáit tárgyalják.
Ezért hadd soroljam fel ezeket:

Szövetségünknek mitegy 500 tagja van. Rendezvényeinket a felvidéki magyarság százai tisztelik meg.
Mozgalmunk hivatalosan regisztrált szövetség. Sajnos azonban semminemű állami támogatásban nem részesül.

Tevékenységünket a keresztény értérend, az identitás és a nemzettudat szellemében fejtjük ki.

Aleksza Károly

Kiscsoportos Pax Romana munka Hollandiában

A Magyar Pax Romana munkának közel 50 éves hagyománya van Hollandiában. Az alapokat a háború után ide menekült katolikus magyar diákok fektették le. Akkor jött létre Nyugat-Európában is a KMDSZ, a Katolikus Magyar Diák Szövetség, amely lényegében az anyaországban sok esztendeje működő diákszövetségnek volt a egyik külhoni utóda. Ebből lett később a Pax Romana mozgalom, majd idővel annak tagszervezeteként a KMÉM, a Katolikus Magyar Értelmiségiek Mozgalma.

A mellékelt felvétel az 1953-as Nyugat-Európai KMDSZ konferencián készült Hollandiában. A szövetség lelkészei akkor Dr. Mihályi Gilbert premontrei és Dr. Horváth Kálmán jezsuita atyák voltak (mindketten a képen is láthatók). Az akkori diákok ma szerte Európában és részben a tengeren túl élnek. Több közülök ma egyetemeken tanít.


Napjainkban ebben a régióan (Benelux + Rajnavidék), évente két közös KÉMEM-Pax Romana találkozóra kerül sor. Ezenkívül tagjai felváltva kiscsoportos talákozókat rendeznek. Az előadásokra jellemző, hogy mivel azokon a résztvevők ma már többnyire 'öregdiákok', hitéleti kérdéseken kívül olykor "nehéz témák" is sorra kerülnek.

A dél-hollandiai KMÉM-Pax Romana tagozat 1997-ben három ízben rendezett ilyen kiscsoportos összejövetelt. Az alábbiakban néhány gondolat a bevezető előadásokból:

Január 30: Dr. Vigh Szabolcs: "Kultúra, vallás és erőszak"
Az előadó Schillebeeckx professzor 1996-ban egy holland teológiai folyóiratban megjelent cikkét alapul véve elemezte a kultúra és a vallás összefüggéseit:
Az ember a kultúráján keresztül teremt értékeket vagy fejleszt régi értékeket tovább. Ezek többnyire nem anyagi értékek.
A vallás az emberséget keresi.
A kereszténységnek van olyan inspiráló ereje, hogy a kultúrát túllépje.
Az Örökkévalóhoz történő kapcsolódáshoz nem kell erőszak. Az erőszak, a felsőbbségi tudat, akkor merül fel, ha feltételezzük, hogy egyedül nálunk van az igazság. A mai plurális társadalomban sok csoportosulás erőszakban végződik. Még a közjó védelmezője is erőszakos. Schillenbeeckx szerint a modern művészet segíti a társadalmat a múlt feszültségeinek oldásában.

Április 29: Dr. Véber Gyula: "A zene szerepe Isten népe ünneplésénél"
Az elődónak a liturgiában használatos zenéről "Zene és istendicséret" címmel egy cikke jelent meg a "Távlatok" c. folyóiratban. Ez a cikk szolgáltatta a megvitatott témához a vezérfonalat. Összefoglalva megállapíthatjuk:
Az Egyház kívánságát -a liturgiában használt zenét illetően- könnyű teljesíteni; bő keretet enged a különböző felfogásoknak, ízléseknek.
Az egyháziak és a hívek képzettségén, hozzáértésen múlik, hogy milyen mértékben járul hozzá a zene Isten dicséretéhez. Annak nagyobb szerepe érdekében jó lenne, ha a papok is nagyobb zenei képzésben részesülnének, ugyanakkor pedig az is jó lenne, ha a liturgikus téren ténykedő zenészek komoly liturgikus képzést kapnának.

Szeptember 18: Nickl Károly: "További ajánlások a MPK szociális körlevele nyomán"
A résztvevők a nagyviszhangú püspöki körlevélhez szóltak hozzá. Igyekeztek, ez esetben 'messzebbről nézve', további ajánlásokkal segíteni a problémakör előbbre vitelét.
Várható, hogy a szociális körlevélben felvetett teendők további nevesítése során egymásra mutogatás és a pénzhiányra hivatkozás kezdődik. Közösségünk kereste tehát azokat az ajánlásokat, amelyek nem kerülnek pénzbe:

1.) A tisztességes hitvesi élethez nem kell pénz, a család szimbólumainak használatához szintén nem. Példa: mivel máma, a laza házasági erkölcsök korszakában, a munkába járó férjek, feleségek ott is állandó csábításoknak vannak kitéve, sokszor fékezhetők ezek, vagy elejét lehet ezeknek venni olyan egyszerű, de sokatmondó szimbólumokkal mint pl. egy családi fénykép a munkaasztalon! Használjunk hétköznapi életünkben komoly, családközpontú szimbólumokat!

2) Az összes elektronikus médium ma nézettségért harcol, elsősorban a kereskedelmiek. Eszerint kapják a reklámpénzeket. Ennek érdekében azok szerkesztőinek semmi sem szent, a sátán egész vadászterületét felhasználják, legyen az hangerő, hazugság, erőszak, szex vagy bármi más, csak odafigyeljenek az emberek.
"Tiszta Képernyőt"-mozgalom, aláírásgyűjtés vagy szigorúbb törvények dicséretes kezdeményezések, de a piac törvényein nem fognak változtatni. Legfeljebb átköltöznek a szereplők egy másik csatornára.
A 'fogyasztóknak' kell tehát elfordulni a 'terméktől', ez a piac elve. Ha pedig elvándorolnak a nézők, majd halkabban muzsikálnak a fenti adók intendánsai is, hiszen őket a nézettség szerint fizetik!

A probléma ott kezdődik, hogy az önálló véleményalkotástól elszokott magyar átlagember még nem méri fel, hogy mi történik vele. Azt hiszi, hogy a reklám szerint adni akarnak neki valami fenségeset, pedig a valóságban csak visznek tőle: pénzét, gyerekét, jövőjét!
Ezt az egyszerű tényállást kell nyomatékosan tudatosítani iskolában, szószékről, sajtóban. Az üzenet tehát így szól: Ember ne hadd, hogy a jövődet lopja a TV!

3.) Film-'művészet' és erkölcs: Külön kell szólni a közszolgálati médiumokban pergetett játékfilmekről. Játékfilm- válogatást "filmszakértőkre" bízni ma egyszerűen nem lehet. Ezt ők napról napra bizonyítják. Ha megbízójuk egyszer kivételesen nem maximális nézettséget, hanem művészi színvonalat követel, akkor saját szakmájuk áll egy keresztény értékrend útjában. Ők oszkárok szerint értékelnek, tehát szinészek, operatőrmunka, dramaturgia, stb. szempontjai szerint, de semmiképpen nem a tízparancsolat alapján. Különösen szomorú ez, ha magyar filmekről van szó.
A közszolgálati TV-kuratóriumokban tehát sokkal következetesebb fellépés szükséges. Ha prioritás a magyar nemzet számára a családvédelem, akkor családközpontú filmek kellenek. Ezek egészen biztosan nem kerünek többe mint a családrombolók!

4.) Hosszútávon a határok nélküli magyar-magyar és az általános emberi kapcsolatoknak a médiuma lehet az Internet. Ezt messzemenően fel lehet már ma is használni, ott ahol a feltételek adottak. Aránylag olcsó kapcsolattartási és publikálási lehetőség és használatához semmiféle médium-monopóliumnak a kegye nem szükséges! Végre egy médium, amelyen keresztül Krisztus üzenete hatékonyan terjeszthető. Lehetőségei ma -az Egyház számára is- messze túlmutatnak az önábrázoláson!
Magyar szempontból fontos, hogy a vidék fiatalsága is bekapcsolható és a határokon túli magyarság is megszólítható (távoktatás, stb.)!
Elemzők szerint hosszútávon a TV jelentősége csökkenni fog és a interaktív kapcsolatok jelentősége megnő.

5.) Munkahelyek: Vásároljunk minőségi magyar árut (ne csomagolást, hanem tartalmat)! Legtöbbször olcsóbb is mint a külföldi, de főleg azért, mert felkészületlen helyzetünkben védeni kell a magyar munkahelyet. Hagyjunk fel a nyugati divat szerinti rongyrázással... Mi már több mint ezer éve Európában vagyunk!

A továbbiakban a találkozón elhangzottak még javaslatok a civil szervezetek hosszú mandátumú szerepével kapcsolatban: a fejlett demokráciákban ezeknek a véleménye még a parlament számára is megkerülhetetlen. Ugyancsak lényeges a szakmai felkészültség a gazdasági érdekvédelemre.

Fenti javaslatokból a hollandiai Pax Romana munkaközösség többet eljuttat a szociális püspöki kőrlevél szerkesztőihez.

N.K.

Előrejelzés:

      40. Pax Romana kongresszus Siófok: 1998 április 13-18.

A Magyar Pax Romana Forum rendezésében kerül sor a 40. Pax Romana kongresszusra 1998 április 13 - 18 között Siófokon a Hotel Aranypart helységeiben.


Központi téma a "A PÁRBESZÉD EGYHÁZA", sok neves előadóval a katolikus magyar értelmiség hazai és külföldi képviselőinek köreiből.

Húsvéthétfőn délután a Veni Sancte Eucharisztiát Márfi Gyula érsek mondja, majd a kongresszust Keresztes K. Sándor elnök nyitja meg.

Reggelenkint együttesen celebrált Eurachisztia ünneplésén vehetnek részt a kongresszus résztvevői.

[Prokop Péter: "A hit lélegzetvétele"]


Minden kongresszusi napnak van egy központi témája. Ezeket előadások vezetik be, majd referátumok követik. Az alábbiakban csak a bevezető elődásokat tűntettük fel, részletes program a FORUM titkárának, Bulkay Tamásnak címén: bulkai@rt.szamalk.hu
április 14. kedd:

d.e. Várnai Jakab: A kommunikáció mint imádság

d.u. Takács Gyula: Az evangelizáció mint kommunikáció


április 15. szerda

d.e. Nagy Endre: Katolikus Rádio-TV?

d.u. kirándulások


április 16. Csütörtök

d.e. Szekfü András: Az egyház képe az egyházi és nem egyházi sajtóban

d.u. Erdő Péter: A hiarchikus kommunkáció sajátosságairól


április 17. péntek:

d.e. Tamás Pál: Az Egyház mozgástereiről a társadalmi nyilvánosságban

d.u. Balogh Zoltán: Jelként és/vagy munkásként lenni jelen?


április 18. szombat

d.e. Horányi Özséb: Az idők jeleinek értelmől

      vita: A párbeszéd egyházáról

11.30: Eucharisztia, Te Deum, szolgál: Ladocsi Gáspár

A kongresszus közös ebéddel ér véget.


Részvétel:
Jelentkezési űrlap, költségek, esetleges támogatás (a helyi szervezetek közvetítésével) a részletes meghívóban a titkárság címén:
Magyar Pax Romana Forum: H-1025 Budapest, Szilfa u. 4., Tel/fax: 00-36-1-275 2935;
e-mail: bulkai@rt.szamalk.hu

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra