Alma Mater (4)

"Lehet, hogy újabb megpróbáltatások előtt áll az emberiség,
s benne -ami szívünkhöz legközelebb áll - katolikus magyarságunk is.
De addig nem szabad kétségbeesnünk, a hagyományok ébrentartásával,
hősies, áldozatos lélekkel készülünk az eljövendő harcaira,
amíg töretlenül él bennünk -diákban és tanárban egyaránt-
dicsőséges múltunk felemelő tudata."
Dr. Ágoston Julián


A 900 éves Ciszterci tanítórend 800 éve jött Magyarországra és 200 éve Egerbe

900 évvel ezelőtt, 1098-ban alapított huszonegy szerzetes a franciaországi Citeaux mellett egy monostort, hogy félrevonulva élhessenek a fényűző környezettől, lemondjanak pompás szertartások- ról, kényelmes életről. Hátat akartak fordítani a világnak, hogy egyszerűségben, szegénységben, kézi munkát végezve, testvéri szeretetben élhessenek. Mai kifejezéseket használva úgy is mondhatnánk, hogy ki akartak vonulni a "fogyasztói társadalom- ból". A rendalapítók képesek voltak megkülönböztetni a fontos és a felesleges dolgok között, így figyelmüket a valóban lényegesre összpontosíthatták.

Magyarországra az első ciszterciek 1142-ben, tehát még szent Bernát életében jöttek Cikátor, a mai Bataszék területére. A Zirci Ciszterci Apátságot III. Béla királyunk alapította 1182-ben.
A törökdúlás előtt 18 ciszterci férfi-apátság és négy női apátság volt Magyarországon. A török ezeket mind kiirtotta.

1651-ben az osztrák Lilienfeld apátja szerzte meg a zirci apátságot és onnan indúlt el azután lassan és számtalan nehézséggel küzdve újból a magyar ciszterci élet.

Egerben 300 évvel ezelőtt 1689-ben Jezsuita szerzetesek kezdeményezésére indult el a középiskolai oktatás. Ezt vették át 1779-ben a ciszterci szerzetesek, akik a pásztói ciszterci monostorból jöttek Egerbe.

Amikor a ciszterci gimnáziumot a kommunista hatalom 1948-ban feloszlatta, 13 szerezetes és 3 civil tanár tanított ott kb. 500 diákot. Az iskola -mint azt a számtlan öregdiák emlékezetében őrzi- nem csak a latin és matematika tudományát közvetítette, hanem emberséget, hitet, hazaszeretetet. A legfájdalmasabb vesztesége az elkövetkező 40 évnek az oktatásból hiányzó lelki tartalom, a keresztény értékrendű, önzetlen nevelés. Ez kovácsolt erkölcsös embert a kisdiákból, aki azután megállta a helyét az életben. Számtalan kimagasló egyéniség nevelődött köztük, legyen az az egri születésű Rajeczky Benjamin, aki mint ciszterci diák kezdte, később paptanár lett, majd végül mint a népdal és az egyházi zene tudmányos szakétője vált híressé, vagy pl. Barankovics István, aki az első magyar kereszténydemokrata pártot alapítótta, vagy a már 'fiatalabb' korosztályhoz tartozó Keszthelyi Ferenc aki ma váci megyéspüspök.

Mellékelt felvételen Ocsvár Géza rajztanár és a fiatal Vajk Atanáz ciszterci latin-német-szakos tanár és egyben cserkészparancsnok látható néhány elsőssel az orgonásban. Ő volt az, aki belénk mint cserkészekbe életreszólóan belénk oltotta az első cserkésztörvént, az igazmondást! Tőle még a latint is könnyebb volt elfogadni, hiszen órája alatt már arra gondolhattunk, hogy a hétvégén együtt megyünk portyára a Bervába....

Ciszter-jelvényes, bocskai- sapkás és bocskai-ruhás elsősők az 1941-1942-es tanévben Erdélyi Guidó történelem-földrajzszakos tanár osztályfőnőkükkel.Ez az osztály 1999 június 5-6.án gyúlik össze 50 éves érettségi találkozójára Egerben!

A népszerű egri ciszterci fiúgimnázium osztályai nagyok voltak, a fegyelmezett nevelés azonban elősegítette, hogy az osztályok nagy létszámuk ellenére is kezelhetők, taníthatók maradjanak.

Mint az minden nyolcosztályos iskolában szokott lenni, az elsősöknek a nyolcadikosok elérhetetlen 'felnőtteknek' számítottak, de nálunk már ötödikes cserkész örsvezetőnk (Hargitsai Emil) is mindentudó 'törzsfőnök' volt, aki tekintélyben vetekedett a ciszterci atyákkal...

A képen látható megférfiasodott fiatalemberek -a Szent Bernát szobor alatt- az ugyanabban az esztendőben (1942) érettségiző diákok voltak Tobákos Kilit atya osztályfőnökükkel.

A szerzetesi tanítórendek egyik gyakorlati előnye a civil tanári karokkal szemben mindig is az volt, hogy a pap-tanárok a tanítási órák után természetes, 'iskolaközeli' körülmények között (és nem csak otthoni- családi konfliktusok árán), szinte egész nap a diákok rendelkezésére álltak.

Számtalan délutáni -vagy akár esti- foglalkozásra nyílik így lehetőség. Itt első helyen a sokoldalú cserkészéletet kell kiemelni, melybet mindig több ciszterci atya is aktívan részt vett. Nálunk ez elsősorban lelki tartalmat jelentett azáltal, hogy igazmondásra, bajtársiasságra, fegyelmezett közösségi életre nevelt. A gyakorlati természetszeretet, a számtalan kalandos tábor és portya pedig életreszóló élményt és barátokat jelentett. Más pap-tanárok vezették a munkát az énekkarban, fúvószenekarban, szavalókórusban, hiradósoknál (a mai Internet!), repülőmodellezőknél, sőt még olykor vadászatra is hivatalos volt néhány felsős diák....

300 éves gimnázium

1989-ben, közvetlen a rendszerváltozás előtt ünnepelte Eger városa, háromnapos ünnepségsorozat keretében, a nagymúltú gimnázium fennállásának 300 éves évfordulóját, melyet eredetileg a jezsuota rend hozott létre.

Mellékelt felvétel utóbbi ünnepség- sorozaton készült. Az első sorban jobbról balra dr. Zakar Polikárp (mostani zirci apát), dr. Seregély István egri érsek, dr. Kerekes Károly (akkori zirci apát) valamint Kiss Sándor látható.
A második sorban (jobbról) dr. Nemes Zoltán (a ciszterci öregdiákok egyesületének elnöke), dr. Hegyi Kapisztrán ciszterci atya, aki a rend feloszlatása előtt az egri gimnázium utolsó igazgatója volt, valamint dr. Csank István egri öregdiák, a 213-as Kohári István cserkészcsapat tagja ülnek. Hegyi Kapisztrán ciszterci atya és Nemes Zoltán azóta elhúnytak.

Részt vehetett még ezen az ünnepségen (a fenti második képen látható) Vajk Atanáz ciszterci atya, a 213-as cserkészek parancsnoka is, aki azóta sajnos már szintén elhúnyt.

Nem szükséges részleteznünk, hogy mekkora öröm volt fenti ünnepségsorozat keretében az egri Alma Mater-ben összegyűlni egykori diákoknak és tanároknak. Ezt azután még tetézte azok öröme, akik néhány hónappal később, évtizedek megaláztatása és az emberi és keresztény értékek lábbal tiprása után, még megélhették a rendszerváltozás beindulását!

Újra a cisztercieké Alma Materünk...

A rend legyagyobb gondja ma a fiatalítás, az új tanári csapat kinevelése. Ezt nem lehet és nem is akarják erőltetett lépésben felgyorsítani.

Az 1997-ben visszakapott épületekben ma a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola működik. Az intézmény igazgatója ma Lévai Zsolt ének-zeneszakos civil tanár. A házfőnöki és kollégiumvezetői feladatot az újraindulás óta ellátó Mozsgai Tádé ciszterci atyától 1998 őszétől dr. Nagy Mózes ciszterci atya vette át. A tanításban, hitoktatásban részt vesznek továbbá a ciszterci rend részéről dr. Kovács Endre segédpüspök úr valamint dr. Kerekes Károly nyugalmazott zirci apát úr is.

Az iskolában ma összesen 804 növendék tanul és -hasonlóan a többi ciszterci rendi iskolához- nagyobb részük leány. Harmadrészük lakik a városban, harmadrészük a kollégiumban, harmadrészük pedig bejáró.

És futnak reggel a kisdiákok az utolsó percben -ma megint a 'ciszterekhez'- a Bródy Sándor utca lépcsőin lefelé (melynek aljára télen azóta is a legegyszerűbb nekicsuszva megérkezni...).
A gimnáziumnak ezen az oldalán lebontották a bejárat előtti falakat, így a szünetekben leányoktól fiúktól, zsibong a környék... Szerencsére itt már autó nem ütheti el őket, a Széchenyi utcát lezárták az autósok elől...

De hallatják szavukat újból az egykori diákok, a mai öregdiákok is, legalább is akik még élnek, mert tagadhatatlan, hogy naponta ritkulnak soraik. De amíg élnek és tehetik, tesznek is érdemben a magyar jövőért, még ha távol is vetette a sors sokukat Alma Materüktől. Mert nem a könnyű életre nevelték őket, hanem munkára, helytállásra és az "ahol tudsz segíts"-re. Nem egyszer jelentkezik valaki vissza egy hosszú, tevékeny élet után messzi földről, hogy "én is egri ciszter diák voltam, ebből merítettem egy életen át...".
A Cisterci Diákszövetség Egri Osztályának tagjai találkozóikon kívül, négyszer egy évben kiadják EGRI FEHÉR/FEKETE körlevelüket, beszámolva abban a ciszter életről Egerben és a nagyvilágban. [Szerkesztőség: Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók B. u. 25/III/5/A címén.]


A ciszterci jelvényt pedig minden egykori diák becsülettel és különös tisztelettel őrzi, legyen az kifakult bocskai-sapkáján vagy -ünnepi alkalomkor- nyakába akasztva, szivetáján... (kép: a zsinóron nyakbaakasztható ciszterci jelvény).

Ciszterci élet a Világhálón
* Az egri ciszterci templom belsejéről egy szép felvétel látható a
http://www.agria.hu/eger/ciszter/index.html címen.
* A Ciszterci Rend honlapja (előkészülőben):
http://www.extra.hu/eloviz/98ma2.htm
* A magyar férfi és nőirendek áttekintéséből a ciszterci-oldal:
http://www.katolikus.hu/rendek/ffi2.html
* LÉPCSŐ: Szentimrevárosi fiatalok találkozóhelye:
http://lazarus.elte.hu/hun/hallghtm/rudan/lepcso/;
* A visszakapott ciszterci gimnáziumok közül az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumnak elsőként van saját honlapja az Világhálón:
http://server.gardonyi-eger.sulinet.hu
* a többi ciszterci gimnáziumnak elektronikus postaládája van, várhatóan hamarosan honlapjuk is lesz;
* az Új Magyar Évezred Küszöbén negyedéves kiadvány Magyar tanítórendek c. sorozatában 1997-ben jelent meg egy beszámoló a zirci apátság újraindult munkájáról, továbbá két új közérdekü ciszterci könyvről:
http://www.iae.nl/users/nickl/umek-36b.html
* A Ciszterci Rend helyzetéről a nagyvilágban olvashatunk t.k. a
http://www.pml.it/ocist/curia.htm valamint a
http://www.cistercian.org/ honlapok oldalain.


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra